• Albert Walsweer heeft een update geplaatst in de groep Groepslogo van EvaluaasjeSysteem FryskEvaluaasjeSysteem Frysk 1 jaar, 12 maanden geleden

    De produkten fan it ESF-projekt (2014-2017) binne oplevere (sjoch ek http://www.grip.frl/). De evaluaasjeynstruminten hawwe in plakje krigen op Edufrysk, as ûnderdiel fan de metoades Spoar 8 (PU) en Searje 36 (FU). Ek is der in wittenskiplike publikaasje skreaun ûnder redaksje fan Reitze Jonkman (“Wêr hast it wei?”, 2017).
    It ESF projekt kriget in ferfolch as Grip 2.0 (gearwurking tusken AFUK, Cedin en NHL/Stenden Hegeskoalle)