• Eelke Goodijk heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van Observatie-instrument FriesObservatie-instrument Fries 5 jaar, 7 maanden geleden

    Super, dy ûntwikkeling fan nije observaasje-ynstruminten. Binne de Fryske farianten in oersetting fan ‘e Nederlânske? Fraach: mjitte de ynstruminten ek de feardichheid yn ‘e ûntwikkeling fan ‘e Fryske taal?