• Eelke Goodijk heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van Referinsjeramt FryskReferinsjeramt Frysk 7 jaar, 2 maanden geleden

    Meartalich Fryslân is wiis mei de professjonele support fan ‘e SLO. Referinsje Ramt Frysk moat offisjele status krije.