• Janke Singelsma heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van Observatie-instrument FriesObservatie-instrument Fries 5 jaar, 6 maanden geleden

    Der binne oant no ta gjin ynstruminten beskikber foar learkrêften om de ûntjowing fan mûnlinge en skriftlike taalfeardigens yn ferskate sjenres te folgjen.