• Janke Singelsma heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van Observatie-instrument FriesObservatie-instrument Fries 5 jaar, 6 maanden geleden

    Nije wike wer in gearkomste mei beukerliedsters. De observaasjelist fan it fantasijespul en de observaasjelist fan de neifertelling sil dan foar it earst útprebearre wurde. Mei elkoar besjen oft der noch oanpassings komme moatte. Boeiend proses.