• Marit de Schiffart heeft een update geplaatst in de groep Groepslogo van Frysk yn it fuortset ûnderwiisFrysk yn it fuortset ûnderwiis 5 jaar, 10 maanden geleden

    Foar yn it bûsboekje:
    16 novimber Fierder mei Frysk

    De datum fan Fierder mei Frysk, it kongres foar dosinten út fuortset ûnderwiis en mbû, is bekend. De stúdzjemiddei fynt dit jier plak op tongersdei 16 novimber en hat as tema ‘It brein’. Neiere ynformaasje folget nei de simmerfakânsje, mar set de datum fêst yn jim bûsboekje!