• Mirjam Vellinga heeft een update geplaatst 8 jaar, 1 maand geleden

    @h-j-de-haan Moaie ynstek! Ferbining mei it fjild (skoallen) en romte foar stazjêres om ien en oar ek goed útfiere te kinnen is wichtich!