• Wim de Boer heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van Observatie-instrument FriesObservatie-instrument Fries 5 jaar, 7 maanden geleden

    It ynstrument sjocht nei komplete taalûntwikkeling, dat is hiel goed! Moai foarbyld fan dosintenûntwikkeling en professjonalisearing.