Informatie

Naam

Mirjam Vellinga

Omschrijving

Funksje: Projektlieder Taalpromoasje en Fryske Kanon by de Afûk

Ynfo:
De Fryske skiednis bekender meitsje troch it ûntwikkeljen en ymplemintearjen fan lesmateriaal en it jaan fan ynformaasje. Sjoch: http://www.11en30.nu