Subsydzje foar Fryske toanielstikken

Sille jo as toanielferiening in nij Frysktalich stik op ‘e planken bringe? Dan kinne jo oant en mei 29 septimber 2017 subsydzje oanfreegje foar it skriuwen fan it toanielstik. Neist Frysk komme Fryske streektalen lykas it Biltsk of it Stellingwerfsk ek yn ‘e beneaming.

Mear witte oer de regeling Frysktalige literatuer? Sjoch op de webside fan provinsje Fryslân.

Laat een reactie achter