• Op 17 maaie is de nije app ‘Bus fol ferhalen’ op it busstasjon yn Ljouwert de wrâld ynstjoerd. Mei dy app kinne reizgers fan busline 66 (Ljouwert-Holwert/pier) ûnder harren busrit ynformaasje oer de skied […]